جنگ های علمی

بخش اجراي برنامه هاي علمی در جشنواره علم براي همه، شامل اجراي برنامه هاي علمی با محتواهاي مختلف است. عناوین برخی از این برنامه ها عبارتند از:

  • جادوي دیدن: این برنامه با موضوع نور و توانایی دیدن در انسان، شامل پخش فیلم و انجام آزمایشهاي تعاملی جذاب است
  • آسمان زیباي من: امروزه یکی از موضوعات بسیار جذاب در حوزه خانواده علم نجوم است، پخش فیلم و معرفی تئوريها و نظریههاي جدید روز مواردي است که در این برنامه با حضور متخصصان این رشته به آن پرداخته میشود.
  • کارگاه رقابتی هوش: خانواده ها در این کارگاه در یک محیط شاد و جذاب در زمینه هوش با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
  • ساخت ابزارهاي علمی: این برنامه یک رقابت خانوادگی در زمینه ساخت یک وسیله علمی ساده است که با وسایلی که در اختیار هر خانواده قرار میگیرد، انجام میشود.
  • ماجراجوییهاي فکري من: فلسفه انتقال مفاهیم، خوب شنیدن و گفتن، موضوعی است، که با بازيهاي ساده و جذاب در این برنامه آموزش داده میشود.
  • ستاره خیال: چگونه قضاوت کنیم؟ استدلالهاي ما از کجا سرچشمه میگیرد؟ آیا در نهایت انتخاب درستی داریم؟، اینها تمامی سوالاتی هستند که در این برنامه با آن مواجه خواهید شد تا خودتان و توانایی استدلالتان را محک بزنید.
  • طراحی اتاق فرار: اتاقهاي فرار یکی از تفریحات و سرگرمیهاي است که تمامی سنین از آن لذت میبرند در یک رقابت خانوادگی توانایی خانواده خود را ببینید.

این برنامه ها در قالب کارگاه هاي آموزشی یک ساعته، میزهاي علمی و مسابقه خانوادگی در جشنواره علم براي همه اجرا خواهد شد.