سخنرانی های تخصصی

نشست‌های تخصصی با هدف همکاری‌ علمی با دانشگاه ها، مراکز علمی – پژوهشی و به منظور افزایش آگاهی و ارتقای دانش تخصصی پژوهشگران و متخصصان در حوزه های مختلف علم و فناوری برگزار می‌شوند.

دیدار با دانشمندان به مهمترین رویدادهای علم و فناوری با نگاهی تخصصی اما به زبانی ساده و قابل استفاده عموم مردم می پردازد و در حضور نخبگان، استادان ممتاز عرصه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و متخصصین ، مسائل روزمره زندگی مردم را از زاویه علم بررسی می نماید. این بخش برای تلطیف ذائفه مخاطبان و نگاه جذابتر به دانش و دانشمندان بهره می برد.