نمایشگاه آثار هنری

آثار هنری یکی از گویاترین روش های ارائه دغدغه های هنرمندان در موضوعات مختلف اجتماعی است. در سال های اخیر بسیاری از هنرمندان با استفاده از آثار هنری شان به تشریح چالش ها، انتقادات و ریزبینی های خودشان در مسایل گوناگون می پردازند. در این بخش از جشنواره علم برای همه در صدد برگزاری نمایشگاهی از آثار آن دسته از هنرمندانی هستیم که ابزار و روش های هنری را برای موضوعات مرتبط با علم و فناوری به کار گرفته اند. پرداختن به چالش های زیست محیطی یا آسیب های فردی و اجتماعی استفاده بیش از اندازه از تکنولوژی و هرآنچه که موضوعات مرتبط با علم و فناوری را به وسیله آثار هنری بیان کرده باشد در این مجموعه گردآوری و به نمایش در خواهد آمد.