بیشتر بدانیم

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مرکز لرزه‌نگاری کشور
انجمن مهندسی زلزله ایران
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران
سازمان مدیریت بحران کشور