محورهای جشنواره در بخش اصلی

The main part

محورهای جشنواره در بخش اصلی :
۱)ساخت ابزار: ساخت وسیله ای کمک آموزشی که با آن بتوان مفاهیم پیچیده علمی را با ابزاری ساده به مخاطب عام آموزش داد.
۲)داستان علمی تخیلی: نوشتن داستانی کوتاه در ژانر علمی –تخیلی. موضوع داستان در این بخش آزاد است و می تواند در خصوص سفر در زمان، تغییرات ژنتیکی، سفر فضایی، اَبَرانسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سفینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فضایی، اسلحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمتعارف، مبارزه علمی با بلایا و جبرهای طبیعی، حکومت واحد جهانی، ارائه پیشنهادهای علمی غیرمتعارف، مسکونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی سیاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر و… باشد.
۳)کلیپ علمی: ساخت کلیپی به مدت ۲ دقیقه . به صورت کمک آموزشی که در آن یک مفهوم علمی از طریق آزمایش ساده یا به شیوه های تجربی به نمایش گذاشته شود.
۴)شعر: آموزش یک مفهوم علمی در قالب شعر.

  • شرکت برای عموم به صورت انفرادی و گروهی آزاد است

ручки винтаж