The main part

محورهای جشنواره در بخش اصلی

محورهای جشنواره در بخش اصلی : ۱)ساخت ابزار: ساخت وسیله ای کمک آموزشی که با آن بتوان مفاهیم پیچیده علمی را با ابزاری ساده به مخاطب عام آموزش داد. ۲)داستان علمی تخیلی: نوشتن داستانی کوتاه در ژانر علمی –تخیلی. موضوع بیشتر

Special

محورهای جشنواره در بخش ویژه

محورهای جشنواره در بخش ویژه : محورهای جشنواره در بخش ویژه با موضوع “زلزله و خانواده” ۱)عکاسی: در این بخش می توانید از مانورهای خانوادگی زلزله، یا مانورهای دانش آموزی، از تاثیرات اجتماعی زلزله یا از خانه های ایمن و بیشتر