مسابقه نام‌گزینی خانواده برتر

جشنواره علم برای همه در دو بخش اصلی و ویژه در آبان ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود. عنوان بخش ویژه جشنوراه” زلزله و خانواده” است، یک خانواده‌ در این بخش حائز مقام می‌شود. جشنواره در نظر دارد برای این خانواده علمی بیشتر