شرکت در جشنواره

تاریخ های مهم جشنواره

۱۳۹۶
آبان ۲۰

برگزاری جشنواره

20 الی 25 آبان 1396
مهر ۱۵

مهلت ارسال آثار

15 مهر 1396
۱۳۹۵
اسفند ۲۵

ارسال فراخوان

هفته سوم اسفند 1395