محورهای چهارمین جشنواره:
به سلامتی اهمیت بدهیم
استانداردها و نشانگرها را بشناسیم
از منابع و رسانه ها درست استفاده کنیم
هر چیزی نخوریم
**پوستر چهارمین جشنواره**

بیشتر…